Acasă » Comunicari ISJ

Categoria Comunicari ISJ

RSS edu.ro stiri

Proiect educativ – „Dimensiunea europeană a educației prin abordări moderne ale formării profesionale” – ediția a IV – a

Nr. 1267 – 15.02.2018

IN ATENTIA CADRELOR DIDACTICE- FORMARE CONTINUA

Intrucat am primit mai multe intrebari cu privire la prevederile art. 25 alin.3 litera m) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobata prin OM 5739/2016, referitoare la acumularea celor 90 de credite profesionale transferabile, va rog sa aveti in vedere urmatoarele:
Conform art. 25 alin.3 litera m) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic:
m) activitatea prestată de personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau a uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă
Conform LEN art. 245 alin.6:
(6) Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile.
Ambele documente prevad indeplinirea conditiei de acumulare a celor 90 de credite in „ultimii 5 ani DE LA DATA promovarii examenului de definitivat”, deci intervalele anuale se stabilesc de la 1 septembrie la 31 august, timp de cinci ani.
(si nu pentru ultimii cinci ani, de la momentul prezent)
prof. Rodica Ciuchi
Inspector dezvoltarea resurselor umane si discipline tehnice
Inspectoratul Scolar Judetean Neamt
Tel. 0233/215361

Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2018

Calendarul Județean al Activităților Educative 2018

ROFUIP si ROI actualizate 2018

CRACAOANI_R.O.F.U.I.P

CRACAOANI_ROI

Proiect de încadrare 2018 – 2019

Ordinul MEN nr. 3017/2018 – modificarea şi completarea

Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018—2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017

Completarea normei didactice la nivelul unității de învățământ pe durata unui an școlar – organizarea și desfășurarea probelor practice

Nr. 943 – 30.01.2018

Proiectul Planului de scolarizare avizat in CA-15.01.2018

PROIECT PLAN DE SCOLARIZARE_2018-2019

 

Proiect Centenar 2018

SCOALA CRACAOANI_Centenar_2018