Acasă » 2017 » septembrie

Arhiva Lunii: septembrie 2017

RSS edu.ro stiri

Scrisoare metodică – consiliere și orientare

Concurs ocupare posturi vacante-septembrie 2017

Met_ocup_post_an_scolar_4959_2013

GRAFIC CONCURS

HOTARARE CA PRIVIND ASOCIAREA TEMPORARA

Convocare consilieri educativ/ consfatuiri

Nr. 11225 – 19.09.2017

Documente obținere certificat de orientare scolara si profesionala

fisiere

IN ATENTIA PROFESORILOR DIRIGINTI

ACTIVITATEA DIRIGINTELUI

Normarea personalului didactic de predare/ didactic auxiliar/ nedidactic pentru anul școlar 2017 – 2018

Planificare preluare normare 2017 – 2018

Baza de date coordonatori de proiecte si programe educative școlare și extrașcolare, an scolar 2017 – 2018

În conformitate cu ORDINUL 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral și aprobat de către consiliul de administrație, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administrație al unității de învățământ.
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele atribuții:
a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învățământ;
b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei/grupei;
c) elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare ale unității de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratul școlar și minister, în urma consultării părinților și a elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de administrație;
d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative;
e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor și părinților;
f) prezintă consiliului de administrație rapoarte semestriale privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;
g) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ;
h) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
i) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme educative;
j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la nivelul unității de învățământ;
k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și în străinătate, desfășurate în cadrul programelor de parteneriat educațional;
l) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare.

Anunț Centrul Județean de Excelență

Nr. 10769 – 12.09.2017

AGENDA CONSFATUIRILOR JUDETENE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN JUDETUL NEAMT

AGENDA CONSFATUIRILOR JUDETENE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN JUDETUL NEAMT

PROGRAMUL FESTIVITATILOR DE INCEPERE A ANULUI SCOLAR 2017-2018 ( 11.09.2017)

Scoala Gimnaziala ,,Gheorghe Savinescu”- 8,30

Scoala Gimnaziala Magazia – 9,30

Scoala Primara Cracaul Negru – 10,15

 

Mesajul Ministrului Educatiei Nationale

Mesajul-Inspectorului-Scolar-General al ISJ Neamt